Information om uppsägning

Rätt till uppsägning

Du har rätt att inom 30 dagar säga upp avtalet utan att ange skäl. Uppsägningstiden är 30 dagar fr.o.m. den dag,

  • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en eller flera varor i en enhetlig beställning som levererats eller skall levereras enhetligt;
  • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en eller flera varor i en enhetlig beställning som levererats eller skall levereras separat;
  • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en vara som levereras i flera delleveranser;

För att kunna utnyttja uppsägningsrätten, måste du


fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D - 22869 Schenefeld

T: +49 (0)40 299 960 64

F: +49 (0)40 - 771 880 61

E-Mail: kundservice [at] tyg.sepå ett entydigt sätt meddelande oss ert beslut att säga upp avtalet (t.ex. via brev, fax eller e-mail). Ni kan använda det bifogade uppsägningsformuläret vilket dock inte är ett krav. (Du kan fylla i och tillsända oss uppsägningsformuläret eller en annan entydig förklaring på vår hemsida (http://www.tyg.se/about/withdrawal.htm). Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart (t.ex. via e-mail) att skicka iväg en bekräftelse på uppsägningen till dig.)

För att skydda din uppsägningsrätt, räcker det med att du innan fristen går ut meddelar oss att du tänker utnyttja din uppsägningsrätt.


Uppsägningens konsekvenser

Om ni säger upp avtalet skall vi omedelbart eller senast inom 30 dagar fr.o.m. den dag ditt meddelande om uppsägning inkom till oss återbetala alla belopp vi erhållit av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som tillkommit om du valt en annan leveranstyp än den av oss erbjudna, fördelaktigaste standardleveranstypen). Vi kommer att använda den betalningsmetod som du uppgav vid det ursprungliga köpet om inte annat överenskommits. Under inga omständigheter kommer kostnader som uppkommer p.g.a. återbetalningen debiteras dig. Vi kan vägra återbetalning tills vi har återfått varan/varorna eller fått ett bevis på att varan/varorna har returnerats till oss, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste stå för varans/varornas eventuella värdeförlust, om värdeförlusten kan härledas till er hantering av varan som går utöver er prövning av resp. varas beskaffenhet , egenskaper och funktionssätt.


Undantag resp. Uteslutningsskäl

Uppsägningsrätten föreligger ej vid avtal som innebär leverans av ännu ej tillverkare varor och där konsumentens individuella val är avgörande eller att de helt enkelt tillverkas enligt konsumentens individuella behov.

  • vid leverans av varor som snabbt kan fördärvas eller vars bäst före-datum snabbt överskridits;
  • vid leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris överenskommits vid avtalets slutande men som tidigast kan levereras 30 dagar efter avtalets slutande och vars aktuella värde är beroende av den marknad som leverantören inte har något inflytande på;
  • vid leverans av tidningar, tidskrifter och veckotidningar, undantaget från prenumerationer.

Uppsägningsrätten upphör i förtid gälla vid avtal

  • vid leverans av förseglade varor som på grund av sundhets- eller hygienskäl inte är lämpade för återlämnande och där förseglingen brutits, samt vid leverans av varor om dessa efter leverans på grund av sin beskaffenhet på ett skiljbart sätt blandats med andra varor;
  • vid leverans av musik- eller videoupptagningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning och om denna försegling brutits efter leverans.