Allmänna leveransvillkor (Köpvillkor)

Hänvisningar för shoppen från tyg.se, giltiga för våra privatkunder. Vi hänvisar till följande modaliteter till detta kontrakt mellan Er och oss. Modaliteterna avser leverans av de av Er beställda varorna:


1.Kontraktpartner

Er kontraktpartner är:


fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D - 22869 Schenefeld


( i det följande kallad: - fabfab -) Alla besvär skall riktas till denna adress.


2.Betalningsvägar

Det angivna priserna innehåller samtliga kostnader och övriga prisbeståndsdelar, med undantaget av anfallande förpacknings-, leverans- och försändelsekostnader.

Vi beräknar försändelsekostnaderna allt inkl. 60 kr. inom Norden.

Större försändelser kan bestå av flera paket. Maximalvikten per paket är 20 kg. Leverans till ett postfack eller posté restante är inte möjlig. Leveranskostnader till annan adress uppges på begäran.


Vid leverans till Icke-EU länder tillkommer tull, moms och avgifter enligt tullbestämmelserna.


Våra uppgigfter om varor och priser på webbsidan och i online-shoppen är inte bindande. Kontraktet blir verksamt när vi bekräftar att varorna har levererats. Bekräftelsen att ordern inkommit utgör inte dess antagande. Avtalstexten skickas till dig en gång i samband med e-postbekräftelsen gällande köpeavtalet. Skriv- och räknefel berättigar oss, att träda tillbaka från kontraktet. Vi äger även rätt att återta kontraktet när den beställda varan ej kan levereras. Betalad köpeskilling återbetalas omedelbart i sådant fall.

Som betalningsmöjlighet kan Ni välja mellan:


 • Förskott
 • Kreditkort (VISA, MasterCard)
 • PayPal
 • Klarna


 Beställning mot faktura erbjuds alla registrerade kunder efter att de har slutfört sin första beställning.

Räkningsbeloppet förfaller till betalning med beställningen.

Leverans sker, om inte annat överenskommits, till den av Er angivna leveranadressen.

Risken för förlust och skada på varan övergår till kunden, när kunden erhållit varan. Detta gäller även del-leveranser.

Uppgifter om leveransfrist är enbart bindande, om dom skriftligen har utlovats. Ett överenskommet leveransdatum gäller som fullföljt, om varan har sänts iväg på transport senast vid slutet av leveranstiden, eller om beredskapen att leverera har meddelats.


3. Prover

Varje kund kan beställa upp till 5 tygprover gratis per beställning.

För varje ytterligare tygprov som beställs debiteras 10 SEK.

Vid beställningar som endast innehåller tygprover tar vi ut en serviceavgift på 30 SEK.

Med beställningen får du tygproverna samt ett presentkort på samma belopp som serviceavgiften på 30 SEK.


4. Styckleverans

Beställningar av metervara mellan 0,5 och 5 meter levereras i ett stycke. Beställningar på mer än 5 meter kan delas upp i flera stycken. Om det finns mindre än 5 meter kvar av någon vara, får du information om detta innan beställningen skickas.


5. Information om uppsägning

Rätt till uppsägning


Du har rätt att inom 30 dagar säga upp avtalet utan att ange skäl. Uppsägningstiden är 30 dagar fr.o.m. den dag,

 • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en eller flera varor i en enhetlig beställning som levererats eller skall levereras enhetligt;
 • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en eller flera varor i en enhetlig beställning som levererats eller skall levereras separat;
 • då ni eller en av er utsedd tredje man, vilken ej är transportör av varan, mottagit den sist levererade varan, i den mån ni beställt en vara som levereras i flera delleveranser;


För att kunna utnyttja uppsägningsrätten, måste dufabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D - 22869 Schenefeld

T: +46 (0)8 403 087 85

F: +49 (0)40 - 771 880 61

E-Mail: kundservice [at] tyg.se


på ett entydigt sätt meddelande oss ert beslut att säga upp avtalet (t.ex. via brev, fax eller e-mail). Ni kan använda det bifogade uppsägningsformuläret vilket dock inte är ett krav. (Du kan fylla i och tillsända oss uppsägningsformuläret eller en annan entydig förklaring på vår hemsida (http://www.tyg.se/about/withdrawal.htm). Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart (t.ex. via e-mail) att skicka iväg en bekräftelse på uppsägningen till dig.)


För att skydda din uppsägningsrätt, räcker det med att du innan fristen går ut meddelar oss att du tänker utnyttja din uppsägningsrätt.


Uppsägningens konsekvenser

Om ni säger upp avtalet skall vi omedelbart eller senast inom 30 dagar fr.o.m. den dag ditt meddelande om uppsägning inkom till oss återbetala alla belopp vi erhållit av dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som tillkommit om du valt en annan leveranstyp än den av oss erbjudna, fördelaktigaste standardleveranstypen). Vi kommer att använda den betalningsmetod som du uppgav vid det ursprungliga köpet om inte annat överenskommits. Under inga omständigheter kommer kostnader som uppkommer p.g.a. återbetalningen debiteras dig. Vi kan vägra återbetalning tills vi har återfått varan/varorna eller fått ett bevis på att varan/varorna har returnerats till oss, beroende på vilket som inträffar först.


Varan/varorna skall omedelbart eller senast inom 30 dagar skickas eller returneras till oss, räknat fr.o.m. den dag du informerat oss om uppsägningen. Fristen har iakttagits om varan/varorna returneras före 30-dagarsfristens utgång. Du står för de direkta kostnader som uppkommer i samband med återsändandet.


Du måste stå för varans/varornas eventuella värdeförlust, om värdeförlusten kan härledas till er hantering av varan som går utöver er prövning av resp. varas beskaffenhet , egenskaper och funktionssätt.


Undantag resp. uteslutningsskäl

Uppsägningsrätten föreligger ej vid avtal som innebär leverans av ännu ej tillverkare varor och där konsumentens individuella val är avgörande eller att de helt enkelt tillverkas enligt konsumentens individuella behov.

 • vid leverans av varor som snabbt kan fördärvas eller vars bäst före-datum snabbt överskridits;
 • vid leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris överenskommits vid avtalets slutande men som tidigast kan levereras 30 dagar efter avtalets slutande och vars aktuella värde är beroende av den marknad som leverantören inte har något inflytande på;
 • vid leverans av tidningar, tidskrifter och veckotidningar, undantaget från prenumerationer. Uppsägningsrätten upphör i förtid gälla vid avtal
 • vid leverans av förseglade varor som på grund av sundhets- eller hygienskäl inte är lämpade för återlämnande och där förseglingen brutits, samt vid leverans av varor om dessa efter leverans på grund av sin beskaffenhet på ett skiljbart sätt blandats med andra varor;
 • vid leverans av musik- eller videoupptagningar eller datorprogramvara i förseglad förpackning och om denna försegling brutits efter leverans


6. Garanti

Garanti på de levererade varorna lämnas inom ramen av det i Tyskland gällande lagliga bestämmelserna som motsvarar EU-rätt. Garantiförpliktelsen är begränsad till två år, räknad från varans försändelse.


7. Färgavvikelser

Vänligen beakta, att vi inte tar ansvar för färgavvikelser mellan bilderna på hemsidan och den levererade varan. Vi hänvisar i detta sammanhang uttryckligen till möjligheten att beställa tygprover. Normala färgavvikelser och avvikelser i varans struktur mellan levererad vara och levererat tygprover respektive mellan enstaka leveranser och levererade tygprover är oundvikliga och konstituerar ingen brist.


8. Acceptera dessa kontraktsvillkor

Kunden måste vid sin anmälan hos tyg.se acceptera dessa kontraktsvillkor och bekräfta detta. Enbart då tillåter systemet kundens anmälan och vidhängande beställningar.


9. Använbar lagstiftning och laga domstol

Det gäller uteslutande tysk rätt. Domstol skall i princip vara Pinneberg, såtillvida detta inte utesluts i lag.


10. Egendomsrätt

Den levererade varan förblir vår egendom tills fullständig likvid har erlagts motsvarande alla anspråk mot beställaren.


11. Dataskydd

Kunddatabaser används enkom för att kunna hantera beställningarna. Kaunddatabaser används enkom av – fabfab -


12. Kompletterande bestämmelser

För alla sakförhållanden, som ej påtalas i dessa bestämmelser, gäller "Einheitsbedingungen der Deutschen Textilindustrie" - Tyska textilindustrins allmänna bestämmelser.


13. Övriga bestämmelser (salvatorisk klausul)

I den mån, enskilda bestämmelser i detta skulle visa sig vara oförenlig med gällande lagstiftbing, betyder detta ej, att det hela regelverket därmedsätts ur bruk. Slutna kontrakt förblir giltiga och upprätthålls inom ramen av resterande bestämmelser. Ogiltig bestämmelse ersätts vid närmast möjliga tidpunkt genom ny bestämmelse, som gör det möjligt, att fullfölja avsikten med kontraktet.


14. Tvistlösning på nätet

Europeiska kommissionen håller på att utveckla en plattform för konsumentärenden online (OS): https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vi är inte förpliktade och inte villiga att delta i en tvistlösning inför ett konsumentmedlingsorgan.